Asociace tanečně pohybové terapie ČR

TANTER je neziskovou organizací založenou v roce 2002 tanečně pohybovými (TP) terapeuty, absolventy prvního výcviku v tanečně pohybové terapii v České republice, pořádaného v letech 1997 – 1999 pod záštitou ADTA (American Dance Therapy Association). TANTER je řádným členem Evropské asociace taneční pohybové terapie. Od svého založení sdružuje profesionály i zájemce o obor TPT, přičemž členové s příslušnou odbornou kvalifikací jsou členy profesionály, zájemci pak členy přidruženými.

Posláním České asociace taneční a pohybové terapie TANTER je vytváření a udržování odpovídající úrovně standardů profesionální způsobilosti tanečních terapeutů.

IMG_0209-4
IMG_0101-7

Specifika taneční a pohybové terapie

Tanečně pohybová terapie je převážně nedirektivní (ale v různé míře strukturovaná), nechává aktivitu na klientovi a odpovídá na ni opět pohybem. Cílem není zdokonalování formy pohybu, ale objevování nových způsobů bytí, cítění a odhalování emocí, jež nemohou být plně vyjádřeny verbálně. Pracuje na odstranění patologických stereotypů, bloků v chování či pohybu a na rozšíření pohybového repertoáru jedince. Podporuje psychomotorický vývoj na základě znalosti vývojových stádií. K diagnostice i terapii používá analýzu pohybu. Jedním z hlavních aspektů procesu v tanečně pohybové terapii je převádění nevědomých obsahů do vědomí.

Tanečně pohybová terapie má své teoretické zázemí, principy a metody, její účinnost dokládá dnes již řada výzkumů, disponuje tedy evidence-based practice. Ačkoliv se primárně vyvíjela v oblasti péče o duševní zdraví, má své významné aplikace též v oblasti výchovy a vzdělávání, stejně jako v oblasti sociální.

Poslání a cíle asociace

Posláním TANTER je pečovat o odpovídající úroveň oboru tanečně pohybová terapie a odbornou způsobilost a profesionalitu tanečně pohybových terapeutů v České republice.

K naplnění tohoto poslání si stanovuje následující cíle:

 • sdružuje tanečně pohybové terapeuty a zájemce o obor a jeho rozvoj

 • podporuje rozvoj tanečně pohybové terapie jako profese, usiluje v součinnosti se zákonodárnými orgány ČR o legislativní ukotvení oboru ve všech rezortech působnosti

 • jedná v zájmu profese a svých členů s institucemi v ČR i v zahraničí

 • spolupracuje s jinými sdruženími podobného charakteru a úrovně u nás i v zahraničí, může vstupovat do mezinárodních odborných organizací

 • uzavírá partnerství s organizacemi podobného či příbuzného zaměření za účelem vzájemné spolupráce a podpory

 • podporuje vzdělávání a odborný růst tanečních terapeutů a zájemců o obor (pořádáním odborných seminářů, konferencí, atd.)

 • vytváří, zveřejňuje, dbá na dodržování a aktualizuje Standardy TANTER pro vzdělávání a praxi TPT tak, aby byly v souladu s evropskými a světovými standardy jak je reprezentují uznávané odborné celky a přední odborníci v zahraničí

 • vytváří, zveřejňuje, dbá na dodržování a aktualizuje standardy etické praxe (tzv. Etický kodex TANTER)

 • přispívá k ochraně veřejnosti před nekvalifikovaným výkonem profese a klamavou reklamou

 • informuje odborníky příbuzných oborů i laickou veřejnost o oboru tanečně pohybová terapie za účelem zvýšení všeobecného povědomí o oboru ve všech oblastech uplatnění (zdravotnictví, výchova a vzdělávání, sociální oblast)

 • registruje a zveřejňuje registr členů profesionálů TANTER, včetně úrovně odborné kvalifikace (úrovně registrace)

 • zaujímá vědecká a odborná stanoviska v oboru tanečně pohybová terapie

 • podporuje vypracovávání odborných materiálů o tanečně pohybové terapii, nabízí odbornou konzultační činnost při vypracovávání diplomových a jiných prací

 • působí na území ČR v resortech: sociálních služeb, zdravotnictví, výchova a vzdělávání (a v občanském sektoru?)

 • garantuje vzdělávací aktivity v oblasti tanečně pohybové terapie z hlediska obsahu a kvality, garantuje supervizi pro oblast tanečně pohybové terapie

Rada asociace


Martiná Vávrová

Martina Vávrová

Předsedkyně asociace
E-mail: predseda@tanter.cz
Telefon: 775 087 085

MA et Mgr. Martina Vávrová, DiS (1988) – předsedkyně asociace

Martina vystudovala Mezinárodní sociální práci a po roční stáži v Kosovu, kde tančila s romskými dětmi vstoupila do výcviku v Tanečně pohybové psychoterapii na Goldsmiths v Londýně, který v roce 2015 dokončila. Od roku 2013 se poskytuje individuální a skupinové terapie

V současnosti pracuje převážně s dětmi s poruchami učení, vývojovými poruchami či s psychickými obtížemi. V minulosti pracovala také s dospělými s psychickými obtížemi či mentálním postižení a ve forenzním oddělení nemocnice pro lidi s duševním onemocněním.  Kromě terapeutické práce se věnuje krizové intervenci na Lince Bezpečí a pracuje jako lektorka primární prevence na mateřských, základních a středních školách. Mimo jiné je také lektorkou jógy.

V rámci TANTERu je pro ni důležité sdílení zkušeností, dobré praxe a prostoru pro bytí v pohybu. Chtěla by v rámci TANTERu vytvořit místo pro vzájemné bytí, kreativní sdílení a vzájemnou podporu.

web.: www.tanecnitra.cz

47662C8B-ACAD-4FD7-9B27-3BC4FFF81B3E

Olga Šustrová

Místopředsedkyně
E-mail: supervize@tanter.cz, vzdelavani@tanter.cz
Telefon: 777 916 262

Mgr.Olga Šustrová (*1968), speciální pedagog, adiktolog, terapeut
Vystudovala speciální pedagogiku – etopedii (Bc./PdF UP Olomouc 1999, Mgr./PdF MU Brno 2018), nedokončila studium Supervize a řízení v soc. a zdravot. organizacích FHS UK Praha.
Absolvovala sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR – Skálův institut (1996) a výcvik Taneční a pohybové terapie (první výcviková skupina TPT v ČR pod záštitou ADTR USA, 2000). V současné době je frekventantkou supervizní části výcviku v hlubině psychoterapeutické metodě - Koncentrativně pohybová terapie v Bratislavě, plánované ukončení prosinec 2019.

Výběr z dalšího vzdělávání:

 • Výcvik v doléčování Development of re-entry programmes for recovering victims of drug addiction /2000 – 2001;
 • Kurz rozvojové supervize /2000 –2001;
 • Kurz rodinného poradenství /2009 – 2010.

Poradensky a terapeuticky pracuje od roku 1994, metodou pohybové terapie od roku 2006 (osoby se závislostí – ve vězení, doléčovacím centrum, substituční léčbě, terapeutické komunitě). Také má zkušenosti s vedením skupin pohybové terapie pro rizikovou / problémovou mládež (1999 – 2000) a osoby s duševním onemocněním (2008 – 2009).

Od roku 2007 působí jako lektor - vedu kurzy zaměřené na taneční a pohybovou terapii, adiktologii, penitenciání a postpenitenciární péči.
Supervizní praxi provozovala v letech 2000 – 2008 a od roku 2018 v ní pokračuje.

Od roku 2013 má v Brně soukromou ambulantní terapeutickou praxi, kde preferuje pohybovou terapii - používá metody tanečně pohybové a koncentrativně pohybové terapie.
Pracuje skupinově i individuálně.

marta

Marta Lebedová

člen rady
zástupce pro EADMT a mezinárodní komunikaci
Email: tanter.cz@gmail.com
Telefon: 775 612 497

Mgr. Marta Lebedová - členka rady, delegátka u evropské asociace EADMT

Marta získala a získává svou kvalifikaci v rámci současných vzdělávacích institucí i tradičním způsobem individuálního učení u moudrých a zkušených učitelů. Patří mězi ně Karlova Univerzita, výcvik v tanečně pohybové terapii, masérská škola Monterey Institute of Touch, 11 let kurzů fyzioterapie funkce u Bc. Clary Lewitové a Mgr. Jana Maryšky, dvouletá účast na experimentálně pohybovém dění na Monterey Penninsula College a v Hidden Valley Theatre, spolupráce s japonskou tanečnicí Tomiko Viera a s mnoha dalšími českými a zahraničními tanečníky a choreografy. V úzkém kontaktu je také s oborem psychosomatika, který je rozvíjen v rámci Společnosti pro psychosomatiku ČLS JEP, v Centru komplexní péče Dobřichovice apod.

Marta pracovala dva roky na fyzioterapeutickém pracovišti Damon Anderson Physical Therapy v Kalifornii. Od roku 2007 působí jako pohybová terapeutka na psychosomatickém a rehabilitačním pracovišti Centrum komplexní péče Dobřichovice, kde spolupracuje v týmu s lékaři, fyzioterapeuty a psychology. Věnuje se zejména psychosomatickým pacientům, pacientům s pohybovými obtížemi (často chronickými nebo stěhovavými), gastroenterologickými potížemi, úzkostmi, apod. - všude, kde se současná práce s tělem i myslí jeví jako vhodná a účinná. V poslední době se jí rozšířila klientela o dívky v teenagerovském věku. Poskytuje individuální terapie, krátké skupiny i workshopy vnímání těla a kreativní práce s pohybem (pro maminky na mateřské, studenty hudební školy, děti ZŠ, fyzioterapeuty apod.), mnoho let vedla taneční seberozvojové skupiny nazvané "Tanec a imaginace". Od roku 2015 vede pravidelně pohybovou část kurzů Fyzioterapie funkce Bc. Clary Lewitové, účastní se psychosomatického vzdělávání pro zahraniční studenty fyzioterapie a je členkou týmu, který vede kurz Praktické základy psychosomatického přístupu pro fyzioterapeuty profesionály. Aktivně i pasivně se podílí na tuzemských i mezinárodních konferencích. Je členkou Společnosti pro psychosomatickou medicínu a členkou české Asociace taneční a pohybové terapie TANTER. Od roku 2019 se spolu s MUDr. Steyerovou věnuje projektu "Nacházení zdrojů v těle a v pohybu", který poskytuje zdravotníkům a dalším v pečujících profesím možnost pravidelně se věnovat sobě a svým potřebám v pohybu.

V radě asociace Tanter chce navázat na práci předchůdkyň, které naši asociaci a obor kvalitně založily, a pravidelně zvou kvalitní učitele ze zahraničí, od nichž je možné se výborně učit. Chce podpořit, aby náš obor byl respektovaný a známý u veřejnosti i odborníků; aby veřejnost, zdravotníci i odborníci v dalších pečujících profesích věděli o možnostech taneční terapie a uměli ji doporučit. Skrze funkci delegátky v EADMT zastupuje naši asociaci v cizině a je v kontaktu s mezinárodním děním v oboru. Jejím cílem je také přispět k pravidelné organizaci intervizí TPT, které dávají prostor pro setkávání našich tanečních terapeutů a sdílení zkušeností i těžkostí v příjemném prostoru kolegů a to pohybem i slovem. Bude ráda, když tuto možnost ostatní taneční terapeuté využijí :-).

petra

Petra Steyerová

člen rady
koordinátor členské základny
E mail: tanter.cz@gmail.com
Telefon: 607 806 805

MUDr. Petra Steyerová (1980) - členka rady, koordinátorka členské základny
 
Petra vystudovala 2.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala psychodynamický komunitně-skupinový výcvik (2006-2010) a výcvik v tanečně-pohybové terapii (2014-2017) a množství seminářů a kurzů a konferencí v oborech psychoterapie, taneční terapie a příbuzných oborech.
 
Taneční terapii se věnuje vedle své práce ve zdravotnictví od r. 2016, pracuje se skupinami i individuálně. V předchozích letech pracovala jako taneční terapeut v Centru pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha a v neziskové organizaci Amélie. Má zkušenosti zejména s prací s klienty s poruchami příjmu potravy a adolescenty a mladými dospělými s duševním onemocněním, s klienty s psychosomatickými obtížemi a s onkologickým onemocněním a se studenty. V současné době vede podpůrná setkání pro pracovníky z pomáhajících profesí a pravidelné skupiny pro klienty se zkušeností s onkologickým onemocněním a má soukromou praxi, kde se věnuje individuální terapii s klienty. Je součástí projektu Mysli proti rakovině pod záštitou Onkologické společnosti ČLK JEP.
 
V asociaci Tanter je její kompetencí zejména péče o členskou základnu a komunikace uvnitř asociace i navenek včetně sociálních sítí.
 

26219396_1897992177181140_1167977400146668713_n

Hana Hledíková

člen rady
Pokladník
E mail: pokladnik@tanter.cz
Telefon: 602 738 323

Hana Josefína Hledíková je pohybová terapeutka, psychoterapeutka a učitelka jógy. Výcvik v Taneční a pohybové terapii pod vedením amerických lektorek absolvovala v letech 2005 - 2007. V roce 2013 ukončila 5-ti letý akreditovaný sebezkušenostní psychoterapeutický Daseinsanalytický výcvik v Praze. Od r. 2012 pracuje s individuálními klienty a také tvoří skupinové lekce pohybově - sebepoznávací. 

V letech 2014 - 2018 tímto způsobem vedla v SVČ Lužánky lekci pod názvem Meditace pohybem. V současné době vede skupinové i individuální lekce ve studiu Movendo.

Její motto: Nečekej na to, že nejprve přijde štěstí a pak budeš tančit, udělej to obráceně - protancuj se ke štěstí!!