Etický kodex

Úvod

Členové České asociace taneční a pohybové terapie TANTER (dále jen asociace) respektují důstojnost jedince a jeho hodnotu a usilují o zachování a ochranu základních lidských práv. Proto se zavazují pracovat se společenskou a právní odpovědností, a s touto osobní zodpovědností přistupovat ke všem osobám, se kterými naváží profesionální vztah.

Tento etický kodex slouží jako ochrana klientů/pacientů před neetickým chováním, k orientaci členů v jejich profesionálním chování a je v souladu s etickým kodexem EADMT.

Členové studenti jsou tímto etickým kodexem vázáni v rozsahu bodů, které se na ně vztahují z hlediska úrovně jejich kvalifikace v tanečně pohybové terapii.

Svoji kvalifikaci v oboru tanečně pohybová terapie nenadhodnocují.

Členové přidružení jsou vázáni tímto etickým kodexem v rozsahu bodů, které se na ně vztahují pro jakoukoliv práci s pohybem a tancem, jejímž záměrem je podpořit léčebný efekt komplexní péče o klienty/pacienty (terapeutický tanec, kreativní tanec a pohyb apod.) či podpora rozvoje osobnosti u zdravých jedinců. Svoji kvalifikaci pro práci s pohybem a tancem nijak nenadhodnocují a svoji práci neoznačují jako tanečně pohybovou terapii.

Tento etický kodex je závazný pro členy asociace bez ohledu na rezort jejich působnosti (zdravotnictví, školství či sociální oblast).

Definování tanečně pohybové terapie

Tanečně pohybová terapie je definována jako psychoterapeutický přístup využívající tanec a pohyb jako hlavní nástroj k prohloubení emocionální, kognitivní, fyzické, duchovní a sociální integrace jedince. Podstatou tanečně pohybové terapie je tanec, kterýžto je tělesným pohybem, prostředkem kreativního sebevyjádření a komunikace. Tento přístup je založen na skutečnosti, že mysl, tělo, emoční stav a mezilidské vztahy jsou vzájemně propojeny. Tělesný pohyb poskytuje zároveň prostředek vyhodnocování a intervence v taneční pohybové terapii.

1. Cíl etického kodexu

1.1 Hlavním cílem etického kodexu České asociace taneční a pohybové terapie je ochrana klienta/pacienta před poškozením neetickým chováním a neetickou praxí. Prospěch a přínos pro klienta/ pacienta je na prvním místě.

1.2 Výše uvedený cíl je prioritou před dalšími cíli organizace, kterými jsou ochrana, blaho a profesionální vývoj členů České asociace taneční a pohybové terapie, zvyšování kvality profese a kvalifikace registrovaných tanečních terapeutů a ochrana profesního názvu „tanečně pohybový terapeut“.

2. Obecné profesní povinnosti tanečně pohybového terapeuta

2.1 Tanečně pohybový terapeut pracuje ve shodě s požadavky, nařízeními a zákony ČR i EU a dalšími relevantními předpisy a směrnicemi dle oblasti svého působení (školství, zdravotnictví či sociální služby).

2.2 Tanečně pohybový terapeut poskytuje služby odpovídající úrovni jeho kvalifikace a to v oblastech, ve kterých získal teoretické i praktické profesní dovednosti. Nenadhodnocuje žádným způsobem své vzdělání v oboru tanečně pohybová terapie.

2.3 Tanečně pohybový terapeut přijímá zodpovědnost a důsledky svého jednání a dělá vše proto, aby jeho služby byly využívány vhodně.

2.4 Tanečně pohybový terapeut se nezapojuje do jakýchkoli oficiálních či neoficiálních závazků, které by mohly ohrozit bezpečí klienta/pacienta nebo byly jakkoli v rozporu se zájmy klienta/pacienta.

2.5 Tanečně pohybový terapeut neustále prohlubuje své vzdělání a profesní dovednosti.

3. Specifická zodpovědnost ke klientovi/pacientovi

3.1. Taneční terapeut si je vědom asymetrie v terapeutickém vztahu a za žádných okolností nejedná za účelem naplnění svých osobních zájmů.

3.2. Taneční terapeut pracuje na základě jasně dohodnutého kontraktu s klientem/pacientem a/nebo s rodinným příslušníkem nebo pečovatelem klienta/pacienta.

Tento kontrakt by měl zahrnovat především:

  • a) využití přístupu tanečně pohybové terapie
  • b) rámec, pravidla, přibližnou délku trvání terapie
  • c) případné poplatky
  • d) vysvětlení pravidel zachování důvěrnosti v terapii a v případě dítěte nebo osoby v pečovatelské péči popis omezení pravidla důvěrnosti uložená zákonem.

3.3. Tanečně pohybový terapeut neposkytuje péči klientovi/pacientovi, jehož specifické terapeutické potřeby nedokáže na základě úrovně a oblasti své profesní kvalifikace naplnit. To zahrnuje případy, kdy péče vyžaduje metody a dovednosti, které přesahují terapeutovu kvalifikaci a vzdělání, které v taneční terapii absolvoval.

3.4. Taneční terapeut poskytuje terapii na základě doporučení nebo v případě, že k ní shledává sám indikaci. Taneční terapeut poskytuje terapii na základě komplexního posouzení obtíží klienta/pacienta, včetně vyšetření relevantními odborníky příbuzných oborů.

3.5. Tanečně pohybový terapeut neuvádí ani nepublikuje zavádějící tvrzení o terapii a jejích výsledcích za účelem zvýšení pravděpodobnosti pozitivního efektu terapie.

3.6. Tanečně pohybový terapeut je zodpovědný za vytvoření bezpečného prostoru během terapeutického setkání.

3.7. Tanečně pohybový terapeut neprovádí vyšetření, terapii, supervizi, výuku v rámci výcviku či workshopů nebo výzkum, pokud není duševně, fyzicky nebo kvalifikačně způsobilý k výkonu těchto činností.

4. Zodpovědnost vůči studentům ve výcviku, stážistům a osobám v supervizi

4.1 Lektoři i supervizoři budoucích TP terapeutů si jsou vědomi asymetrie vztahu s frekventanty/studenty a za žádných okolností nejednají za účelem naplnění svých osobních zájmů.

4.2 Cvičná individuální i skupinová terapie se řídí etickými pravidly stejnými, jako je uvedeno pro vztah terapeut – klient.

4.3 Individuální nebo skupinová terapie studenta tanečně pohybové terapie není prováděna osobou, která se v ten samý čas podílí na jeho výuce v rámci sebezkušenostní části výcviku, supervizorem nebo terapeutem, u kterého je na stáži.

4.4 Na informace o frekventantech/studentech TP terapie, které se vynořují v sebezkušenostním procesu ve výcviku či v supervizi se vztahují pravidla pro zachovávání důvěrnosti, mlčenlivosti a pravidla o ochraně dat:

4.4.1 využití těchto informací pro publikační či prezentační účely musí být kontraktováno a musí být získán souhlas;

4.4.2 pořízení video- či fotozáznamů musí být předem kontraktováno, tyto záznamy mohou být využity pouze se souhlasem frekventantů/studentů, součástí kontraktu musí být jasně vymezeno užití, se kterým frekventanti/studenti vyjadřují souhlas;

4.4.3 se záznamy lektorů a supervizorů musí být nakládáno ve shodě s pravidly na ochranu dat.

4.5 Zaměstnanci instituce, kteří mají vážné pochyby o studentově vývoji stát se kompetentním terapeutem, učiní takové kroky, aby ochránili studenta a jeho/její (budoucí) klienty/pacienty.

4.6 Supervizoři, kteří mají vážné pochybnosti o schopnostech supervidovaného k výkonu terapeutické činnosti, učiní takové kroky, aby ochránili terapeuta a jeho/její klienty/pacienty.

4.7 Lektor a supervizor nepřenechávají klinickou zodpovědnost na studentovi a neponechávají studenta praktikovat bez odpovídající supervize.

4.8 Bod 4.4 i s podbody se vztahuje na veškeré workshopové TPT aktivity a jejich účastníky.

5. Důvěrnost, mlčenlivost a ochrana dat

5.1.Důvěrnost a mlčenlivost:

a) řídí se platnými zákonnými normami
b) tanečně pohybový terapeut zachovává a chrání důvěrnost veškerých informací získaných během své profesní činnosti.
c) v rámci skupinové terapie vyzývá účastníky k ochraně informací všemi členy skupiny navzájem a toto s nimi kontraktuje.

Se souhlasem klienta/pacienta/opatrovníka mohou být informace sdíleny:
d) s relevantními profesionály
e) pro výcvikové/výukové účely, přičemž však studenti musejí být vázáni stejnými pravidly mlčenlivosti/důvěrnosti jako terapeuti
f) v rámci publikací nebo odborných prezentací kazuistik nebo výzkumných projektů – publikované či prezentované informace musejí být anonymizované.

5.2 Ochrana dat:

a) tanečně pohybový terapeut respektuje a dodržuje zákony ČR a EU pro ochranu dat a zachování důvěrnosti, v případě soudního vyšetřování je taneční terapeut povinen poskytnout pouze požadované informace relevantní pro vyšetřovaný případ.
b) veškerá terapeutická dokumentace, videonahrávky a všechny další materiály musejí být uchovávána v souladu se zákonem na ochranu dat a spolu s příslušným informovaným souhlasem.

6. Výzkum

6.1. Ve všech výzkumech, do kterých jsou přímo či nepřímo zahrnuti klienti/pacienti, je prioritou ochrana jejich zájmů a bezpečí, jak je uvedeno výše v článcích 2 a 5.

6.2. Před započetím výzkumu je nezbytné získat písemný souhlas pacienta/klienta s účastí na výzkumu.

6.3. S duševním a autorským vlastnictvím kolegů musí být nakládáno s respektem. Spolupráce a spoluautorství musí být v jakýchkoli prezentacích či publikacích jasně uvedena.

7. Profesní vztahy a profesní zodpovědnost

7.1 Tanečně pohybový terapeut usiluje o dobré vztahy, vzájemnost a kolegialitu v pracovních vztazích se svými kolegy, zdržuje se znevažujících poznámek o svých kolezích a v případě konfliktu se snaží hledat vzájemně akceptovatelné řešení.

7.2. pracuje v souladu s úrovní svojí kvalifikace, nenadhodnocuje své vzdělání, respektuje aktuální profesní standardy a pracuje kontinuálně na svém profesním rozvoji

7.3. snaží se o dobrou kooperaci a vzájemně podpůrné pracovní vztahy v rámci činnosti v orgánech asociace – radě, výborech, komisích, pracovních skupinách, stejně jako při všech setkáních asociace a setkáních asociace s jinými odborníky či veřejností

7.4. dbá o své dobré profesní jméno a reprezentuje asociaci profesně a eticky na nejvyšší úrovni ve všech jednáních a v komunikaci s širší veřejností a médii

7.5. nespojuje své profesní aktivity s aktivitami, které by byly v rozporu s tímto etickým kodexem a se Standardy vzdělávání a praxe TANTER

7.6. nezapojuje se do aktivit institucí, jejichž jednání je v rozporu s posláním a cíli asociace, tímto etickým kodexem nebo jejichž vzdělání neodpovídá Standardům vzdělávání a praxe TPT TANTER

7.7. nepoškozuje dobré jméno asociace, své námitky a připomínky řeší se zodpovědnými členy asociace a snaží se spolu s nimi hledat vzájemně akceptovatelné řešení

8. Rovnost možností

8.1 dle nejlepšího vědomí a svědomí tanečního terapeuta mají všichni klienti/pacienti bez ohledu na jejich společenské postavení, postižení, etnickou příslušnost, pohlaví, rasu, náboženství, sexuální orientaci nebo jakoukoli odlišnost, která není relevantní z hlediska terapie rovné právo přístupu k posouzení indikace a k poskytování terapie, a to na stejné profesní úrovni a s nárokem na stejnou míru diskrétnosti.

8.2 dle nejlepšího vědomí a svědomí tanečního terapeuta nesmějí být zájemci o výcvik, zájemci o supervizi, zájemci o profesní uznání nebo uchazeči o výzkumné granty diskriminováni z důvodů společenského postavení, postižení, etnické příslušnosti, pohlaví, rasy, náboženství, sexuální orientace nebo jakékoli jiné odlišnosti, která neovlivňuje jejich odborné kompetence.

9. Uplatnění etického kodexu

9.1 Česká asociace taneční pohybové terapie sleduje dodržování etického kodexu svými členy. V případě podezření na porušení etického kodexu či stížnosti na člena Asociace je toto předmětem šetření Etickou komisí České asociace taneční pohybové terapie. Za chování, které je v rozporu s tímto etickým kodexem, je člen České asociace taneční pohybové terapie přiměřeně sankcionován.