Členství

Česká asociace taneční pohybové terapie sdružuje profesionály a frekventanty výcviků v tanečně pohybové terapii, jakožto i další jedince, instituce, školy či organizace, které se o tento obor zajímají a podporují cíle sdružení. Členem přidruženým se může stát každý, kdo sympatizuje s TANTER, odevzdá vyplněnou přihlášku a zaplatí roční příspěvek. Absolventi výcviku nebo jeho ekvivalentu se mohou stát po splnění požadavků profesní registrace členy profesionály.

Podmínky a zásady členství

Asociace má tyto druhy členství:

Obecné podmínky pro vznik každého druhu členství jsou následující:

Členem asociace mohou být fyzické osoby starší 18 let, které jsou svéprávné, které souhlasí se stanovami i Etickým kodexem TANTER a zaváží se k podílení se na realizaci a propagaci účelů a cílů a na činnosti asociace.

Členství je dobrovolné, členství vzniká po splnění obecných podmínek a níže uvedených dalších podmínek dnem rozhodnutí Rady asociace (dále jen „Rady“) o přihlášce, kterou předkládá žadatel o členství, jejíž součástí je podepsané doporučení dvou stávajících členů asociace, z toho alespoň jednoho člena profesionála, dále potvrzení o složení členského příspěvku a žadatelem podepsaný souhlas s Etickým kodexem TANTER.

Další podmínky pro vznik konkrétního druhu členství jsou následující:

a) profesionální

O vzniku profesionálního členství rozhoduje Rada na podkladě doporučení Výboru pro vzdělávání a supervize, který obdržel řádně vyplněnou  přihlášku s požadovanými přílohami (včetně doložení požadované úrovně profesní kvalifikace, která je definována ve Standardech TANTER pro vzdělávání a praxi v tanečně pohybové terapii, dále jen“Standardy vzdělávání a praxe“). Tento člen je označován jako člen profesionál, je
informován o konání valné hromady pozvánkou a o dění v asociaci v plném rozsahu, má plné aktivní volební právo (volí Radu, hlasuje v otázkách Standardů vzdělávání a praxe a Etického kodexu), i má právo být volen do orgánů asociace, má právo účastnit se zasedání Rady jako pozorovatel.

b) přidružené
O vzniku přidruženého členství rozhoduje Rada na základě doporučení Výboru pro vzdělávání a supervize, který obdržel řádně vyplněnou přihlášku s požadovanými přílohami (včetně profesního životopisu a motivačního dopisu). Tento člen je označován jako člen přidružený, je informován o konání valné hromady pozvánkou a o dění v asociaci v plném rozsahu, má omezené aktívní volební právo (není oprávněn volit členy Rady a není oprávněn hlasovat v otázkách Standardů vzdělávání a praxe a Etického kodexu) a nemúže být volen do orgánú asociace.

c) studentské
O vzniku studentského členství rozhoduje Rada, která obdržela řádně vyplněnou přihlášku s požadovanými přílohami (doložení účasti na tancčně terapeutickém výcviku schváleném asociací nebo studia taneční terapie na vysokých školách v programech odpovídajících standardúm asociace). Člen student je informován o konání valné hromady pozvánkou a o dění v asociaci v plném rozsahu, má omezené aktivní volební právo (není oprávněn volit Radu a není oprávněn hlasovat v otázkách Standardú vzdělávání a praxe a Etického kodexu), múže být volen do orgánů asociace.

d) čestné
O vzniku čestného členství rozhoduje Rada, která obdržela řádně vyplněnou přihlášku, jejíž součástí není potvrzení o úhradě členského příspěvku. Čestné členství je udělováno za významné zásluhy o rozvoj oboru v ČR. Čestný člen nemá aktivní volební právo, může být volen do orgánů asociace, má poradní hlas, je informován o konání valné hromady pozvánkou a o dění v asociaci v plném rozsahu, má právo účastnit se zasedání Rady jako pozorovatel.

O přijetí členství a druhu členství v asociaci rozhoduje Rada.

Členství zaniká: doručením písemného oznámení o vystoupení na adresu sídla asociace, úmrtím člena, vyloučením člena, se zánikem asociace.

Důvody k vyloučení člena jsou
a) porušení těchto stanov nebo Etického kodexu,
b) nezaplacení členského příspěvku ve stanovené Ihútě,
c) poškození dobré pověsti asociace,
d) poškození zájmú asociace,
e) zneužití informací v neprospěch asociace,
f) střet zájmú poškozující činnost asociace.

Návrh na vyloučení podává nadpoloviční většina profesionálních členů a o vyloučení rozhoduje Rada. Člen múže do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala valná hromada.

Asociace vede seznam členů. V seznamu členů jsou uvedeny identifikační údaje člena, datum vzniku členství a druh členstvÍ. Změny v seznamu členů provádí Rada.

Práva a povinnosti členů:
a) člen má právo: být informován v pnmereném rozsahu o hospodaření a činnosti asociace, volit a hlasovat v souladu s druhem členství, využívat při splnění podmínek členství výhody asociace, podílet se na aktivitách asociace (příspěvky, programy, instituce, sponzorství), obracet se na orgány asociace s podněty, připomínkami či stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

b) do orgánů asociace mají právo být voleni všichni členové asociace kromě členů přidružených, přičemž v každém orgánu asociace může být zastoupen maximálně jeden člen student nebo člen čestný, přičemž tyto orgány jsou nejméně tříčlenné,

c) člen asociace je povinen platit roční členské příspěvky odpovídající výši stanovené pro jeho typ členství (vyjma čestných členů),

d) člen asociace je povinen řídit se Etickým kodexem TANTER,

e) člen asociace je povinen sdělit Radě e-mailovou adresu a adresu trvalého pobytu
k doručování dokumentů asociace a v případě změny i změnu této adresy.

Pro účely těchto stanov se veškerá dokumentace určená členům doručuje buď na e-mailovou adresu sdělenou asociaci (v takovém případě se tato dokumentace považuje za doručenou nejpozději třetí den od odeslání e-mailové zprávy na e-mailovou adresu sdělenou asociaci) nebo se doručuje poštou na adresu sídla člena sdělenou asociaci.