TANTER na Facebooku

O nás

Česká asociace taneční a pohybové terapie TANTER – základní údaje.

Česká asociace tanečně pohybové terapie TANTER je neziskovou organizací založenou v roce 2002 tanečně pohybovými (TP) terapeuty, kteří absolvovali dlouhodobé vzdělání v oboru tanečně pohybová terapie (TPT) tzv. alternativní cestou pod záštitou Americké asociace taneční terapie (ADTA). Od svého založení sdružuje profesionály i zájemce o obor TPT, přičemž členové s příslušnou odbornou kvalifikací jsou členy profesionály, zájemci pak členy přidruženými.

Posláním České asociace taneční a pohybové terapie TANTER je vytváření a udržování odpovídající úrovně standardů profesionální způsobilosti TP terapeutů.

Za tímto účelem TANTER:

  • podporuje vzdělávání a odborný růst TP terapeutů a zájemců o povolání
  • vytváří, dbá na dodržování a aktualizuje ve spolupráci s dalšími subjekty standardy vzdělávání a praxe TANTER tak, aby byly v souladu s evropskými a světovými standardy oboru
  • vytváří a dbá na dodržování standardů etické praxe (tzv. etický kodex, jímž jsou členové TANTER vázáni)
  • informuje odborníky příbuzných oborů i laickou veřejnost o TPT za účelem zvýšení všeobecného povědomí o roli oboru ve všech oblastech uplatnění
  • podporuje vypracovávání odborných materiálů o TPT, nabízí odborné konzultace (např. při zpracovávání diplomových či dizertačních prací zabývajících se TPT)
  • jedná v zájmu profese a svých členů s institucemi v ČR i v zahraničí

Smyslem všech těchto aktivit, standardů, etického kodexu atd. je především ochrana klientů (ale i účastníků vzdělávání v TPT) před nekvalifikovaným výkonem profese (nekvalifikovaným vedením účastníků vzdělávání v tanečně terapeutické sebezkušenosti) či neetickým jednáním ze strany TP terapeuta (lektora), což by mohlo vést k závažnému poškození klienta (či účastníka vzdělávání).

Česká asociace tanečně pohybové terapie TANTER je členem Evropské asociace tanečně pohybové terapie (EADMT). Standardy vzdělávání a praxe České asociace tanečně pohybové terapie TANTER odpovídají kritériím stanoveným EADMT a jsou tak ve shodě s celoevropsky a celosvětově uznávanými standardy oboru (reprezentovanými dále např. ADTA, ADMP UK, BTD e.V. a dalšími profesními asociacemi, sdruženými jako člen profesionál pod EADMT – viz www.eadmt.com).