TANTER na Facebooku

Terapeutický tanec

Ačkoli se může na první pohled zdát, že se jedná o hru se slovy, jde o dva různé přístupy, které se od sebe odlišují níže uvedenými znaky, které však bývají často laiky i nepoučenými odborníky zaměňovány. Vědomí tohoto rozdílu je nicméně důležité vzhledem k metodice i etice práce. Zatímco TPT je ucelený psychoterapeutický směr a měla by tedy být používána profesionály, kteří mají v tomto směru odpovídající vzdělání, terapeutický tanec není psychoterapeutickou metodou a nevyžaduje tak pevný metodicko-etický rámec. Neměl by ale být nazýván „taneční terapií“, jak se to často v praxi děje. To však neznamená, že bychom měli podceňovat význam terapeutického tance. V této oblasti probíhá bezesporu množství kvalitní a prospěšné práce. Význam terapeutického tance podtrhuje i výsledek studie, která srovnávala účinek tance s „mechanickou“ fyzickou aktivitou (Koch et al., 2007). Navíc, jak uvádí Meekums (2002, s. 6), „mezi TPT a terapeutickým tancem existují přesahy, které umožňují jejich vzájemné obohacení“. Meekums (2002, s. 6-7) popisuje základní rozdíly mezi TPT a terapeutickým tancem takto:

  1. Struktura setkání v TPT je spíše flexibilní, respektuje naladění klienta či skupiny a terapeutický proces. Struktura hodiny terapeutického tance může být předem přesně připravená a neměnná.

  2. Cílem TPT primárně není tvorba choreografie a vystoupení. Cílem terapeutického tance toto být může.

  3. TPT hojně využívá improvizace. To nemusí platit a často neplatí v případě terapeutického tance.

  4. TPT se účastní 1 – 8 (10) účastníků. V případě terapeutického tance může být počet účastníků daleko vyšší.

  5. TPT je psychoterapeutická metoda. Terapeutický tanec může mít podobu spíše taneční výuky.

  6. Tanečně pohybový terapeut absolvuje sebezkušenostní výcvik v TPT a pracuje pod supervizí. To nemusí platit pro tanečního lektora, který se zabývá terapeutickým tancem.

  7. TPT pracuje se skupinovou dynamikou a nepříjemnými emocemi. Terapeutický tanec se těmito tématy nemusí zabývat a může zdůrazňovat relaxaci a zábavu.1

  8. Součástí TPT bývá většinou verbalizace. To nemusí platit pro terapeutický tanec.

 

Popsané rozdíly ještě přehledně shrnuje následující tabulka.

TPT

Terapeutický tanec

Forma psychoterapie

Aktivita pro uvolnění, relaxaci

Práce s tématy klienta v kontextu terapeutického procesu

Práce s předem připraveným zadáním (kroky, cvičení, hry)

Cílem je zaměření na terapeutické potřeby pacienta

Cílem je dosažení příjemného pocitu, ev. příprava představení

Jasná struktura, hranice, terapeutický vztah

Volnější hranice i struktura

Individuální i skupinová

Skupinová forma

Velikost skupiny max. 8 pacientů

Velikost skupiny libovolná (cca 4-30 lidí)

Podmíněno odborným vzděláním v TPT, práce pod supervizí

Nevyžaduje specializovaný výcvik v TPT ani supervizi

Tab. 1: Základní rozdíly mezi TPT a terapeutickým tancem

 

 

© TANTER, 2012

 

 


1                       Např. skupinovou dynamikou by se terapeutický tanec ani cíleně zabývat neměl, protože tento nástroj patří do rámce psychoterapeutického. (pozn. autora)