TANTER na Facebooku

Cíle

   Při využití principů a metod TPT v oblasti rozvoje osobnosti a primární prevence není cílem „léčba“ jako taková. TP terapeut si v této oblasti klade cíle jako např. uvolnění, vyvážení stresujícího životního stylu, uvolnění kreativity, sebepoznání a seberozvoj a s tím případně spojené zlepšení vztahů či profesních dovedností (např. hereckých, tanečních, prezentačních, manažerských, atd.). Oproti tanečním lekcím a hodinám terapeutického tance či kreativního pohybu (které mohou mít obdobný efekt) využívá TP terapeut k dosažení těchto cílů specifické principy a metody TPT a používá je cíleně (s vědomím jejich potenciálu a limitů), kreativně a v kontextu aktuálních potřeb a probíhajícího procesu.

Pro použití TPT jako léčebného prostředku (psychoterapie) popisuje Stanton-Jones (1992, s. 93) tři cílové oblasti:

    1. Cíle na pohybové úrovni. Jedná se o reintegraci psychických a fyzických aspektů emoční zkušenosti. K těmto cílům patří např. revitalizace, aktivace, zvýšení motivace, podpora formování zdravého tělového obrazu, zvýšení sebe-synchronie a podpora organizovanosti v pohybu (či alespoň zmírnění dezorganizace, která se vyskytuje ve spojení se závažnou psychopatologií), rozšíření pohybového repertoáru a zpřístupnění nových, autentických a adaptivních způsobů interakce s okolím (adaptačních mechanismů).

    2. Zlepšení interpersonálního fungování. K tomu slouží zejména skupinová forma TPT. Dosažení tohoto cíle napomáhá např. sdílené vedení, kdy každý člen skupiny má možnost nabídnout skupině vlastní expresivní pohyb a skupina tento pohyb opakuje (viz výše). To poskytuje pocit osobního významu a autonomie, zároveň ten, kdo pohyb nabízí, dostává od ostatních pohybovou zpětnou vazbu – skupina mu vytváří „zrcadlo“. U těch, kteří pohyb následují, je takto podporována neverbální empatie. Tyto cíle podporuje také kooperace ve skupině při vytváření společného pohybu. Dále umožňuje TPT rozvoj smyslu pro střídání rolí, učení nápodobou či rozvoj pocitu sounáležitosti (např. pomocí synchronie, rytmu, vytváření komplementárních pohybů atd.).

    3. Zpřístupnění důležitých emočních témat a jejich vyjádření (případně zpřístupnění obsahů nevědomí a jejich reintegrace do vědomí – u pacientů s dobře strukturovaným self). Jedná se o práci s emočně významnými tématy. Základem této práce je vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém je možno tato témata oslovit. K tomu je používán skupinový pohyb, fantazijní obrazy, symboly, metafory a podobně. TPT (a expresivní terapie vůbec) mohou v tomto ohledu nabídnout neposuzující prostor, kde je možné pomocí symbolů a metafor vyjádřit i jinak obtížně přístupné emoce.

© TANTER, 2012