TANTER na Facebooku

Standardy vzdělávání a praxe

STANDARDY TANTER PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXI V TANEČNĚ POHYBOVÉ TERAPII, A PRO GARANCI VZDĚLÁVÁNÍ V TANEČNĚ POHYBOVÉ TERAPII

Obsah:

 1. Úvod
 2. Kritéria pro dlouhodobé vzdělávací programy TPT

A/ A1/ Předpoklady pro vstup do vzdělávání; A2/ Vzdělání v TPT – minimální požadavky; A3/ Ukončení vzdělávacího programu/výcviku TPT; B/ Požadavky na kvalifikaci lektorů, supervizorů a cvičných terapeutů pro výcvikový program TPT

 1. Registrace

 2. Kontinuální vzdělávání TP terapeutů

 3. Garance vzdělávacích aktivit TPT

 4. Schéma vzdělávání v TPT

1. Úvod

Tyto standardy stanovují kritéria pro udělení profesní registrace Českou asociací taneční a pohybové terapie TANTER a pro garanci vzdělávacích aktivit v oblasti tanečně pohybové terapie (dále TPT) Českou asociací taneční a pohybové terapie TANTER.

Registrace tanečně pohybových terapeutů (dále TP terapeutů) Českou asociací taneční a pohybové terapie je nástrojem pro ochranu kvality oboru a ochranu klientů před nekvalifikovaným poskytováním TPT.

Získávání profesní kvalifikace v tanečně pohybové terapii je dlouhodobý proces, který vyžaduje:

 • naplnění vstupních požadavků do vzdělávání
 • absolvování uceleného vzdělání v TPT splňujícího určité minimální parametry z hlediska obsahu a kvality (sebezkušenost, teorie, metody pozorování a popisu pohybu, praxe pod supervizí)
 • celoživotní vzdělávání po celou dobu výkonu profese.

Proces profesního vzdělávání zahrnuje různé úrovně dosaženého vzdělání a kompetencí. Je zodpovědností každého jednotlivce, aby ve své praxi aktuálně dosažené vzdělání a kompetence nepřekračoval.

Všichni členové TANTER jsou vázáni etickým kodexem TANTER.

Česká asociace taneční a pohybové terapie TANTER respektuje existenci různých přístupů a směrů v rámci oboru tanečně pohybové terapie. Proto tyto standardy stanovují minimální kritéria pro vzdělávání a praxi v tanečně pohybové terapii, přičemž vycházejí z odborné literatury a odborného konsensu respektovaných profesních celků a odborníků v Evropě a ve světě (zejména Evropské asociace tanečně pohybové terapie EADMT, Americké asociace taneční terapie ADTA, Asociace tanečně pohybové psychoterapie Velké Británie ADMP UK a Profesního spolku tanečně pohybových terapeutů Německé spolkové republiky, BTD, e.v.).

Tyto standardy zohledňují rozvoj profese v ČR a přibližují její úroveň zemím, kde je TPT dlouhodobě profesně ukotvena. Tyto standardy nenahrazují platnou legislativu ČR. Tyto standardy jsou pravidelně aktualizovány tak, aby reflektovaly rozvoj oboru TPT v jeho kontextu.

Na registraci absolventů dlouhodobých výcvikových programů zahájených před 1.1.2013 se vztahují tzv. přechodová pravidla (granny rooles) – viz samostatný dokument.

2. Kritéria pro dlouhodobé vzdělávací programy TPT

Dlouhodobými vzdělávacími programy TPT se rozumějí ucelené vzdělávací programy, jejichž cílem je poskytnout profesionální vzdělání v TPT.

Podle EADMT je vzdělávací program v TPT stanoven na úrovni magisterského programu nebo ekvivalentního standardu (definice v evropských termínech vzdělávání viz www.ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html).

A1/ Předpoklady pro vstup do vzdělávání:

 • pregraduální vzdělání: bakalářské nebo magisterské studium (pro registraci je však třeba magisterské) v pomáhající profesi (zejména zaměření pedagogické, sociální, zdravotnické, psychologické) nebo uměleckém (tedy tanečním) oboru; (!pro registraci je pak nutné doložit magisterské studium!)
 • dlouhodobá a intenzivní taneční/pohybová zkušenost (alespoň jedna taneční forma kontinuálně a intenzivně (min. 1x týdně), minimálně po dobu 2 let (minimálně 200 h á 45 min), zkušenost může být získána kdykoliv před vstupem do dlouhodobého vzdělávání; dále zkušenost s nejrůznějšími tanečními a pohybovými aktivitami, nabízejícími různé pohybové kvality);
 • minimální věk 23 let;
 • praxe v pomáhající profesi – minimálně 320 hodin (2 měsíce á 8 hod denně) – může se jednat o stáže v rámci studia, dobrovolnické aktivity nebo úvazek v rámci vlastní profese.

A2/ Vzdělání v TPT – minimální požadavky (počty hodin vycházejí z požadavků EADMT, ADTA, České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP).

I. Vzdělávací program – minimální počty výukových (á 45 min.) hodin vzdělávacího výcvikového programu:

Celkem minimálně 580 h výuky při dodržení následujícího rozložení:

Sebezkušenost celkem min. 350 hodin:

 • kontinuální TPT sebezkušenost v procesu min. 200 hodin – pro celý rozsah této sebezkušenosti stálý, v TPT příslušně kvalifikovaný český či zahraniční výcvikový lektor či lektorská dvojce,

 • další TPT sebezkušenost min. 80 hodin – čeští či zahraniční, v TPT příslušně kvalifikované výcvikoví lektoři, jednotlivý blok výuky musí obsahovat minimálně 15 výukových hodin sebezkušenosti,

 • sebezkušenost v rámci metod pozorování a popisu pohybu min. 70 hodin

Teorie celkem min. 200 hodin:

 • teorie TPT min. 80 hodin

 • teorie v rámci metod pozorování a popisu pohybu min. 40 hodin

 • teorie obecná min. 80 hodin

Kineziologie a anatomie těla v pohybu min. 30 hodin

II. Praxe pod supervizí:

Před zahájením praxe je nutné absolvovat alespoň polovinu vzdělávacího programu.

Minimálně 500 hodin praxe, z toho minimálně 300 hodin kontaktu s klienty, z toho minimálně 150 hodin supervidované přímé TPT práce s klienty (vedení nebo ko-terapeutická účast), minimálně 2 klientské populace. Vedení TPT musí být supervidováno, praktikant se pak prezentuje jako taneční terapeut ve výcviku schváleném TANTER a je povinen dodržovat etický kodex. Před zahájením praxe je povinností zavázat se k dodržování Etického kodexe TANTER jeho podpisem.

III. Supervize: 100 hodin se supervizorem

 • frekvence á 2-6 terapeutických setkání
 • 43 hodin skupinové SV (min.3 osobně prezentované případy), 43 hodin individuální supervize (z toho min. 24 h u jednoho supervizora; min 1 kontinuální terapie o délce min 12 setkání), 8 hodin in-site (= přítomnost supervizora na skupině), 6 hodin video v rámci individuální či skupinové terapie, příčemž 70 hodin musí být u TP terapeuta k supervizi oprávněného (tzv. certifikovaný registrovaný TP terapeut – viz níže položka 3 B Standardů, nebo ekvivalent – např. BC-DMT, SrDMP), zbývajících 30 h možno absolvovat u neTP supervizora (otevřený seznam TANTER doporučených supervizorů pro supervizi TPT) a elektronická supervize (telefon, mail, skype atd.) může tvořit max. 50 h (50 %), přičemž jeden takovýto kontakt lze počítat jako max. 2 hodiny SV.

IV. Sebezkušenost formou individuální cvičné terapie v rozsahu minimálně 70 hodin, doložená potvrzením od terapeuta.

Po celou dobu by mělo být vzdělávání v TPT doplněno pravidelnou účastí na tanečních/pohybových aktivitách, v němž se frekventant zaměří na rozšiřování pohybového repertoáru, vnímání propojení pohybu a prožívání apod. Toto vzdělávání probíhá mimo vzdělávací program v TPT a nelze jej do vzdělávání započítávat.

A3/ Ukončení vzdělávacího programu/výcviku

 • umožněn po splnění základních požadavků na vzdělávání (viz výše, položka A2 Standardů) na základě: doložení všech požadovaných částí vzdělání, včetně potvrzení o individuální terapii, praxi a supervizi, obsahujících doporučení supervizora a individuálního terapeuta o odborné způsobilosti a osobnostní zralosti k výkonu terapeutického povolání
 • forma ukončení: obhajoba závěrečné práce a zkouška, formu a rozsah upřesňuje garant výcviku; obhajoba a zkouška se konají za přizvání jednoho RC-TPT mimo výcvikový tým. Z důvodu rizika střetu zájmů by měly být organizátor vzdělávání a zkoušející odlišné osoby.
 • umožňuje žádat o přidělení základní registrace České asociace taneční a pohybové terapie TANTER (registrovaný TP terapeut, který je zároveň profesionálním členem asociace)

Dlouhodobé profesionální vzdělávání v TPT vede k získání následujících dovedností TPT terapeuta:

 • široký pohybový repertoár, schopnost práce s rytmem a hudbou
 • schopnost vyladění se na klienta/pacienta pohybově, schopnost navazovat terapeutický vztah
 • schopnost vytvářet a měnit pohybové fráze
 • teoretické znalosti oboru taneční pohybová terapie, ovládání obecných dovedností TPT
 • schopnost vést skupinovou i individuální TPT
 • schopnost formulovat specifické terapeutické cíle, vycházející z terapeutického procesu
 • schopnost integrace teoretických znalostí TPT do terapeutických intervencí
 • schopnost facilitovat procesovou práci na tématech, vynořujících se v pohybu skupiny/jednotlivce
 • schopnost sdělovat srozumitelným způsobem informace o procesu a tématech z TPT setkání ostatním profesionálům v týmu
 • chápání nároků na profesionalitu a etické chování v roli terapeuta
 • schopnost srozumitelně dokumentovat svoji práci
 • schopnost reagovat na podněty ze supervize
 • sebe-uvědomování a schopnost uvědomování si a práce na vlastních tématech přiměřeným způsobem a v dostatečném rozsahu

B/ Náležitosti organizace dlouhodobého (profesního) vzdělávání v taneční pohybové terapii, požadavky na garanta, kvalifikaci lektorů, supervizorů a cvičných terapeutů pro výcvikový program
Každý výcvikový vzdělávací program, jehož cílem je vzdělat profesionální taneční terapeuty, musí být garantován plně kvalifikovaným tanečním pohybovým terapeutem (viz systém registrace), lektorský tým musí mít zajištěnu průběžnou supervizi po celou dobu konání vzdělávacího výcvikového programu teaching supervizorem. Garance zahrnuje: garanci obsahu a kvality celé výuky (sebezkušenostní i teoretické) a vyučujících dle standardů TANTER a naplnění všech požadavků standardů, včetně zajištění členství v asociaci (před vstupem do praxe) a podpisu etického kodexu studenty programu/frekventanty výcviku, zahájení jejich praxe až po absolvování minimálně poloviny objemu vzdělávacího výcvikového programu (poloviny sebezkušenosti a poloviny teorie) a výkon praxe pod odbornou supervizí. Garant taktéž odpovídá za nastavení etických pravidel v lektorském týmu – křížení rolí a střet zájmů lektorů, supervizorů a cvičných terapeutů). Garant nastavení vzdělávání průběžně reviduje při jakýchkoliv změnách v lektorském obsazení.
S účastníky dlouhodobého vzdělávání v taneční pohybové terapii uzavírá organizátor vzdělávání písemný kontrakt.
Ucelená sebezkušenost TPT: garantuje a vyučuje TP terapeut s plným vzděláním v TPT (viz níže – registrace), případně v součinnosti s dalšími plně kvalifikovanými tanečními terapeuty.
Analýza pohybu: vyučuje certifikovaný pohybový analytik (titul CMA – certified movement analyst).
Teoretické obory: vyučují odborníci v dané oblasti kvalifikovaní, s důrazem na zkušenosti z praxe (nikoliv pouze akademická znalost dané oblasti) a povědomí o TPT (ideálně schopnost propojení dané oblasti teorie s TPT).
Supervize: je oprávněn provádět TP terapeut s plným vzděláním v TPT, certifikovaný pro supervizi, (alespoň základní vzdělání v supervizi dle požadavků EAS – tj. výcvik ČIS nebo ekvivalent, u zahraničních TP terapeutů je akceptováno vzdělání, opravňující k supervizi dle standardu jejich TPT asociací). Supervizor musí být odlišná osoba než lektor, zajišťující sebezkušenostní procesovou část vzdělávacího/ výcvikového programu. V omezeném rozsahu lze absolvovat supervize u neTPT supervizora (viz kritéria pro supervize).
Cvičná terapie: není podmínkou absolvovat cvičnou terapii u TP terapeuta (vzhledem k nedostatku takovéto možnosti v ČR). Cvičný terapeut musí být odlišná osoba, než osoba zajišťující sebezkušenostní část vzdělávacího / výcvikového programu. Cvičný terapeut, který není tanečním terapeutem, musí mít absolvované a ukončené psychoterapeutické vzdělání (v současné době certifikovaný kurz ukončený zkouškou z psychoterapie) a alespoň 5 let psychoterapeutické praxe. Požadavky na cvičného TP terapeuta viz bod 3, položka B3 těchto standardů.

3. REGISTRACE

Česká asociace taneční a pohybové terapie TANTER rozlišuje na základně kvalifikace 2 úrovně registrace:

A. REGISTROVANÝ TP TERAPEUT – KRITÉRIA PRO UZNÁNÍ ČESKOU ASOCIACÍ TENAČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE

Pro žádost o regitraci je vyžadováno dosažené vzdělání v pomáhající profesi (zejména zaměření pedagogické, sociální, zdravotnické, psychologické) nebo uměleckém (tedy tanečním) oboru na magisterské úrovni (pro vstup do výcviku je dostačující bakalářské vzdělání v těchto oblastech).
Při posuzování žádostí o registraci bude důsledně odlišováno vzdělávání v TPT od vzdělání jiného (tanečního, tanečně pedagogického, v kreativním pohybu a tanci, terapeutickém tanci).

Kritéria pro udělení registrace Českou asociací taneční pohybové terapie TANTER v případě vzdělávání absolvovaném v programu TPT schváleném TANTER:

 • absolvovaný a ukončený dlouhodobý výcvikový / vzdělávací program TPT schválený TANTER (viz bod 2)
 • řádné členství v České asociaci taneční a pohybové terapie (člen student)
 • podání žádosti o registraci a uhrazení administrativního poplatku (náležitosti podání žádosti a procedurální náležitosti registrace viz samostatný dokument)
 • v případě udělení registrace se mění automaticky členství z „člen student“ na „člen profesionál“

Žádost bude posouzena Výborem pro vzdělávání a supervize, který vypracuje návrh na udělení registrace. Návrh bude dále procedurálně zpracován v souladu se Stanovami a Organizačním řádem TANTER.

Kritéria pro udělení registrace Českou asociací taneční pohybové terapie TANTER v případě absolvování vzdělávání v TPT či jeho jednotlivých součástí v zahraničí či v programu, který nebyl schválen TANTER:
a/ zahraniční vzdělání:

 • v případě vzdělávacího programu schváleného odbornou asociací země, která je řádným členem EADMT, nebo vzdělávacího programu schváleného ADTA: potvrzení o absolvování zahraničního programu a dalších součástí odborné přípravy (praxe pod supervizí, individuální terapie).
 • je-li uchazeč o registraci TANTER registrován odbornou asociací země, která není členem EADMT a vzdělávání není ani schváleno ADTA: potvrzení o registraci v odborné asociaci v dané zemi a podrobné curricullum, z něhož bude patrné v jakém objemu a za jakých podmínek (kvalifikace vyučujících atd.) bylo vzdělání absolvováno;
 • ostatní žádosti budou posuzovány individuálně;

Žádost bude posouzena Výborem pro vzdělávání a supervize, který vypracuje návrh na udělení registrace. Návrh bude dále procedurálně zpracován v souladu se Stanovami a Organizačním řádem TANTER.
Náležitosti podání žádosti a procedurální náležitosti registrace viz samostatný dokument.

b/ vzdělání získané v ČR v programu, který nebyl schválen TANTER:
potvrzení o absolvovaném vzdělávání (z potvrzení musí být patrný objem, obsah, podmínky absolvovaného programu – kvalifikace vyučujících, návaznost součástí programu, kontinuita sebezkušenosti atd.) a o dalších součástech odborné přípravy (praxe pod supervizí, individuální terapie). Žádost bude posouzena Výborem pro vzdělávání a supervize, který vypracuje návrh na udělení registrace. Návrh bude dále procedurálně zpracován v souladu se Stanovami a Organizačním řádem TANTER. Náležitosti podání žádosti a procedurální náležitosti registrace viz samostatný dokument.

Kompetence a povinnosti registrovaného TP terapeuta

Kompetence registrovaného tanečního pohybového terapeuta:

 • má integrovány základní znalosti a dovednosti teorie a praxe taneční pohybové terapie a dokáže je uplatnit v TPT praxi
 • má široké znalosti a dovednosti v oblasti tance a pohybu
 • projevuje schopnost systematicky přistupovat k pozorování a popisu pohybu, včetně diagnostiky a posuzování vývoje terapie na pohybové rovině
 • má znalosti individuální i skupinové psychodynamiky a procesu a dovede tyto znalosti prakticky využít
 • má znalosti o lidském těle a jeho fungování a dovede je využít v praxi
 • má znalosti a dovednosti ve stanovování terapeutických cílů a přístupů k různým populacím klientů/pacientů, vycházející z přímé práce s nimi
 • ovládá základní znalosti a dovednosti v oblasti metodologie a designu výzkumu
 • je schopen zodpovědně přistupovat ke svému dalšímu profesionálnímu rozvoji, nahlížet oblasti, vyžadující další profesní rozvoj
 • chápe svoji profesionální roli a zodpovědnost v různých oblastech uplatnění TPT

Taneční pohybový terapeut registrovaný Českou asociací taneční pohybové terapie TANTER je povinen:

 • řídit se Etickým kodexem asociace
 • pravidelně obnovovat registraci spolu s členstvím v asociaci a obnovením podpisu etického kodexu
 • řídit se pravidly kontinuálního vzdělávání a ve stanovených obdobích dokládat absolvované kontinuální vzdělávání (viz bod 4)

Taneční pohybový terapeut registrovaný Českou asociací taneční pohybové terapie TANTER je oprávněn:

 • vést samostatně skupinové a individuální TPT, přičemž trvá doporučení supervize
 • vést krátkodobé workshopy a semináře taneční pohybové terapie
 • účastnit se střednědobého a dlouhodobého vzdělávání v taneční pohybové terapii pod metodickým vedením a supervizí registrovaného certifikovaného tanečního terapeuta, kterým musí být takové vzdělávání odborně garantováno.

Prodlužování registrace
Prodloužení registrace probíhá 1x ročně na základě:

 • podepsané žádosti, která obsahuje i obnovení podpisu Etického kodexu
 • uhrazení členského poplatku ve výši stanovené pro členy profesionály
 • 1x za pět let je součástí kopie Indexu dalšího vzdělávání (viz bod 4).

B/ REGISTROVANÝ CERTIFIKOVANÝ TP terapeut – kritéria pro uznání Českou asociací taneční a pohybové terapie TANTER:

Plného vzdělání v TPT (registrovaný certifikovaný TP terapeut České asociace taneční pohybové terapie TANTER) zahrnuje 3 alternativy z hlediska oblasti plné kvalifikace – supervizor, výcvikový lektor a cvičný terapeut.
Společné požadavky pro všechny 3 oblasti:

 • doložení kontinuálního vzdělávání dle požadavků pro registrované taneční terapeuty TANTER
 • praxe: minimálně 5 let TPT na poloviční úvazek nebo vyšší, nebo minimálně 3000 hodin TPT
 • 2 písemné práce: 1 kazuistická a 1 teoretická, každá o rozsahu maximálně 4 stran.

B1/ registrovaný certifikovaný TP terapeut – supervizor
Požadavky:

 • zkouškou ukončený supervizní výcvik, splňující minimální požadavky EAS (ČIS nebo ekvivalentní) . Supervize může vykonávat i TP terapeut, který je aktuálně ve výcviku v supervizi, a to v té části výcvikového programu, kdy je toto umožněno (požadováno) výcvikovým programem a dále zahraniční TP terapeut s adekvátním zahraničním vzděláním dle standardů své asociace.

B2/ registrovaný certifikovaný TP terapeut – výcvikový lektor
Požadavky:

 • doložení 150 h výuky TPT, zahrnující maximálně v rozsahu 50 % krátkodobé vzdělávací aktivity v TPT a dále středně a dlouhodobé vzdělávací aktivity TPT. Musí být zahrnuta výuka sebezkušenosti i teorie, metodicky vedené a supervidované certifikovaným TP terapeutem nebo supervizorem výcvikového programu

B3/ registrovaný certifikovaný TP terapeut – cvičný TP terapeut
Požadavky:
- potvrzení o vedení minimálně 2 dlouhodobých individuálních TP terapií (min. á 70 hodin), průběžně supervidovaných RC-TPT nebo trenérem-supervizorem či supervidovaným trenérem-supervizorem dle EAS (trainer EAS či supervised trainer, požadavky jsou uvedeny v Modré knize EAS – ke stažení na supervize.eu); minimálně 15 hodin supervize na každou terapii a doporučení jednoho supervizora.

Je možné si žádat o certifikát pro všechny 3 oblasti (supervizor, lektor, cvičný terapeut) současně, nebo postupně. Oblast, pro kterou je taneční terapeut certifikován, je vyznačena na certifikátu a TP terapeut je povinen tuto specifikaci v prezentování se i nabízených aktivitách respektovat.

Kritéria pro udělení certifikátu České asociace taneční terapie TANTER v případě uchazeče, který je registrovaný taneční pohybový terapeut TANTER:

 • aktuálně platná registrace v České asociaci taneční pohybové terapie
 • naplnění požadavků pro udělení certifikátu v oblasti či oblastech, které jsou předmětem žádosti (viz výše)
 • podání žádosti o certifikát včetně požadovaných příloh dle oblasti, pro kterou je požadováno udělení certifikátu (supervizor, výcvikový lektor, cvičný TP terapeut) a uhrazení administrativního poplatku (náležitosti podání žádosti a procedurální náležitosti vydání certifikátu viz samostatný dokument).

Kritéria pro udělení certifikátu České asociace taneční terapie TANTER v případě uchazeče, který není registrovaný taneční pohybový terapeut TANTER:

 • bude posuzováno individuálně na základně přeložení potvrzení o dosažené kvalifikaci v TPT a srovnání se standardy TANTER.

Kompetence certifikovaného TP terapeuta:

 • je schopen integrovat své znalosti a dovednosti v TPT do své profesionální praxe na pokročilé úrovni
 • je schopen specifických, cílených intervencí, kongruentních s teorií TPT, vycházejících z potřeb dané klinické populace
 • rozumí a srozumitelně komunikuje náležitosti vlastní profesionální role, klinické práce a TP terapeutické práce, podložené širokými znalostmi oboru
 • je schopen zodpovědného přístupu a náhledu z hlediska potřeby dalšího vzdělávání a rozvoje svých terapeutických dovedností
 • výrazně reflektuje vyšší zodpovědnost při výuce, supervizi a terapii budoucích TP terapeutů a její dopad na budoucí klienty TP terapeutů ve výcviku/ vzdělávacím programu.

Taneční pohybový terapeut certifikovaný Českou asociací taneční pohybové terapie TANTER je povinen:

 • řídit se etickým kodexem asociace
 • pravidelně obnovovat registraci spolu s členství v asociaci a podpisem etického kodexu
 • řídit se pravidly kontinuálního vzdělávání pro taneční terapeuty certifikované TANTER a ve stanovených obdobích dokládat absolvované kontinuální vzdělávání (viz bod 4)

Taneční pohybový terapeut certifikovaný Českou asociací taneční pohybové terapie TANTER je oprávněn:

 • vést samostatně skupinovou i individuální TPT (supervizi si zajišťuje v případě potřeby)
 • přijímat studenty TPT na stáže

a v souladu s typem uděleného certifikátu:

 • vést a garantovat vůči asociaci všechny typy vzdělávacích aktivit, týkajících se TPT, metodicky a supervizně vést registrované tanečně pohybové terapeuty, kteří se účastní vzdělávání v TPT
 • provádět supervize TPT
 • provádět cvičné individuální terapie účastníků dlouhodobého vzdělávání v TPT

Prodlužování registrace
Prodloužení registrace probíhá 1x ročně na základě:

 • podepsané žádosti, která obsahuje i obnovení podpisu Etického kodexu
 • uhrazení členského poplatku ve výši stanovené pro členy profesionály
 • 1x za pět let je součástí kopie Indexu dalšího vzdělávání (viz bod 4).

4. Kontinuální vzdělávání TP terapeutů

V současné době je kontinuální vzdělávání součástí pravidel všech profesních organizací zabývajících se terapeutickými obory.
Smyslem kontinuálního vzdělávání je podpořit profesionály daného oboru v dalším rozvoji znalostí a profesních dovedností souběžně s praxí v oblasti jejich působení.
Základní principy, na nichž je kontinuální vzdělávání postaveno:

 • udržování a rozvoj kvality práce, kterou profesionál vykonává; za tento rozvoj a udržování profesních dovedností nese TP terapeut plnou zodpovědnost;
 • aktivní reflektování získaných zkušeností, na jehož základě TP terapeut zohledňuje oblasti, které vyžadují další rozvoj a zdokonalování.

Kontinuální vzdělávání je možné získávat v následujících oblastech:
A. vzdělávání v TPT – účast na workshopech, konferencích, seminářích TPT vedených certifikovaným lektorem (nebo zahraniční ekvivalent), čerpání supervizí u kvalifikovaných supervizorů (registrovaným tanečním terapeutům jsou doporučeny pravidelné supervize, certifikovaní TP terapeuté čerpají supervize dle potřeby, kterou jsou schopni vzhledem k úrovni jejich vzdělání zodpovědně reflektovat)
B. související odborné vzdělávání: semináře ze souvisejících oblastí (včetně teoretických), vedené odborníky, kvalifikovanými pro danou oblast; semináře a kurzy akreditované MZ, MŠMT, či MPSV, vedené příslušně kvalifikovanými lektory; kurzy a semináře absolvované v rámci univerzitních programů.
C. výzkumná a publikační činnost, vedení vzdělávacích programů – publikace článků, knih, prezentace na konferencích, vedení nebo spolupráce na výzkumých projektech zaměřených na TPT, vedení worskhopů a seminářů TPT.
D. jiné (jsou-li v souladu se základními principy kontinuálního vzdělávání, mohou být uznány i jiné aktivity než A-C)
Počet hodin celoživotního vzdělávání:

 • pro registrované TP terapeuty 100 h /5 let
 • pro certifikované TP terapeuty 50 h/ 5 let (max. 50% vlastního vedení výuky)

Součet položek A + C musí tvořit 70 % z celkového počtu hodin kontinuálního vzdělávání za 5 let, přičemž C nemusí být zastoupeno.
Průběh kontinuálního vzdělávání je zaznamenáván do Indexu kontinuálního vzdělávání, jehož kopii dokládá terapeut po uplynutí pěti let spolu s žádostí o prodloužení registrace pro daný rok. Po uplynutí pěti letého období si TP terapeut vyzvedne nový index, přičemž vyplněné indexy uchovává po dobu pěti následujících let pro případ nutnosti zpětné kontroly.
V indexu registrovaných TP terapeutů jsou zaznamenávány i absolvované praxe a supervize, které jsou zde přímo potvrzovány. Index je taktéž součástí žádosti o udělení certifikátu.

5. PRAVIDLA České asociace taneční a pohybové terapie TANTER PRO GARANCI VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ TANEČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE.

Tento oddíl standardů stanovuje kritéria pro vzdělávací aktivity v oblasti TPT, jejichž organizátoři chtějí žádat o garanci Českou asociací taneční pohybové terapie TANTER.
U všech typů vzdělávacích akcí je nezbytné, nesou-li v názvu pojem taneční pohybová terapie, aby byly odborně garantovány a vedeny lektory příslušně kvalifikovanými v oblasti taneční pohybové terapie, za dodržení této podmínky zodpovídá organizátor (žadatel o schválení). Veškerá sebezkušenost musí odpovídat výukově-sebezkušenostnímu rámci a nesmí přecházet do terapie. V případě, že se u účastníka vzdělávací akce objeví psychické obtíže, je zodpovědností kvalifikovaného lektora srozumitelně informovat účastníka o vhodnosti vyhledat odbornou pomoc.
TANTER garantuje vzdělávací program z hlediska kvality a obsahu v rámci oboru tanečně pohybová terapie a souvisejících oblastí (např. metody pozorování a popisu pohybu, pohybový vývoj atd.).
Organizátor podává řádně vyplněnou písemnou žádost se všemi požadovanými přílohami Výboru vzdělávání a supervize, který posuzuje žádost z hlediska formálního, kvalitativního a obsahového a navrhuje garanci. Návrh bude dále procedurálně zpracován v souladu se Stanovami a Organizačním řádem TANTER. v souladu s rozhoduje na základě vyjádření Výboru vzdělávání a supervize Rada TANTER. Garance je vázána uhrazením administrativního poplatku k pokrytí nákladů.
Žádost musí obsahovat:
1/ podrobný popis vzdělávací akce – název, cíl, typ vzdělávací akce, podrobný popis: syllaby, počty hodin (podíl teorie, sebezkušenosti, ev. supervize), povinnou a doporučenou literaturu, parametry prostoru, kde se akce koná;
2/ lektorské zajištění vzdělávací akce – musí vycházet z odpovídající úrovně kvalifikace a kompetencí lektora v TPT, obsahuje profesní životopis lektora či lektorů, event. supervizorů a kopie dokladů o dosaženém vzdělání;
3/ popis způsobu evaluace a zaznamenávání účasti
4/ popis výstupu vzdělávací akce pro účastníky (tento musí být srozumitelně komunikován i účastníkům vzdělávací akce – jako součást kontraktu, smlouvy apod.) – k čemu vzdělávací akce účastníky opravňuje / neopravňuje, za jakých podmínek je vzdělání považováno za ukončené a jaký je po ukončení pro účastníky výstup (kredity kontinuálního vzdělávání, potvrzení o účasti apod.)
Formulář žádosti, pořadavky na popis programu a procedurální náležitosti schvalování viz samostatný dokument.
Požadavky na dlouhodobé vzdělávání v tanečně pohybové terapii (profesní) je určeno zvláštními pravidly (viz bod 2 standardů – Kritéria pro dlouhodobé vzdělávací programy TPT).
Jiné než dlouhodobé vzdělávání v TPT slouží z hlediska standardů TANTER k prohloubení aktuální profesní kvalifikace daného odborníka v oblasti pomáhajících profesí (např. pedagoga, sociálního pracovníka, psychologa atd.) nebo k seberozvoji (i u janých než pomáhajících profesí) a umožňuje absolventům zkvalitnit aktuální profesní působení ve svém oboru či zlepšení kvality života prostřednictvím osobnostního rozvoje. Neopravňuje z hlediska standardů TANTER k poskytování tanečně pohybové terapie.